reforma i ampliació de l’escola d’educació infantil arc de sant martí

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

L’escola d’educació infantil des Mercadal es trobava a l’interior d’un pati d’illa de perímetre irregular,  també utilitzat com a parc. Les façanes a aquest parc eren les mitgeres posteriors dels habitatges veïns. Així, l’ampliació i reforma de l’escola Arc de Sant Martí es proposà en un buit dins el teixit urbà d’habitatges entre mitgeres amb patis posteriors.

En la implantació es buscà mantenir el màxim d’espai lliure possible, integrant la nova ampliació als patis. Així, l’edifici es configura al llarg de les mitgeres existents, amb esponjaments mitjançant petits patis i amb la voluntat de donar noves façanes al pati interior d’illa: façanes verticals per l’escola, que generen un nou pati i coberta enjardinada entesa com  façana horitzontal. També s’ha provocat visualització del nou edifici des del carrer i una relació franca amb l’edifici existent.

L’escola infantil de 2 línies es planteja com un edifici obert – on totes les circulacions són exteriors – i en planta baixa (excepte edifici existent). Quatre edificis connectats per un porxo resolen el programa. Així, la formalització de l’edifici es concreta en un pla horitzontal que uneix els 4 edificis, inclinant-se finalment per formar la sala multiusos. Els espais exteriors es poden dividir en tres categories: la zona d’accés, el pati central i els patis d’aula.

El sistema constructiu simple i habitual a l’illa: estructura de pilars metàl·lics i sostre unidireccional de  biguetes de formigó, obra de fàbrica de bloc de formigó arrebossada, coberta aljub enjardinada i  acabats interiors en sec.

Els materials escollits són la fusta de pi per les fusteries exteriors, el linòleum pel paviment interior i formigó i sauló per a l’exterior. Pel que fa a revestiments i mobiliari es triaren panell de resines fenòliques, guix laminar i plafons OSB.

superfícies:
. parcel·la                   1.857,00 m2
. edifici existent             360,00 m2
. ampliació                     585,00 m2

SONY DSC

3SONY DSC6DSCN6131 MOD

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

DSCN5756 MOD

DSCN5716 MOD copy