urbanització plaça esplanada

 (second prize)
2007
plaça esplanada. es castell. menorca
emma martí · cristina moll
ajuntament des castell
11.000,00 m2
420.000,00 €

PERSPECTIVA copy

La idea principal de la proposta és recuperar l’ aspecte monumental dels orígens de la plaça amb un tractament unitari que uneixi visual i físicament els dos costats, el quarter del Duc de Crillón i el quarter del Comte Cifuentes. Generant una retícula en sentit longitudinal dominant i transversal secundari que permeti ordenar els diferents usos a que ha de respondre la plaça.
Creiem que l’ usuari de la plaça l’ ha d’ entendre com un espai flexible que li permeti fer ús en qualsevol de les vessants de la seva intensa activitat al carrer i a l’espai lliure. Per tant ha de ser un entorn en el que es puguin donar activitats socials, com una festa; activitats esportives, com un partit de futbol; activitats de lleure, com un camp verd per descansar. Els usuaris han de veure en la urbanització de l’entorn dels seus habitatges com un terreny d’oportunitat, no un espai en el que es preveu un tipus fix o estandard d’utilització.

Les principals actuacions que proposam per a la seva millora són:
1. L’ eliminació parcial dels aparcaments de cotxes, proposant sol.lucions per la seva nova ubicació.
2. Nous accessos rodats a la plaça i priorització del vianant dins la plaça.
3. La integració dels tres quarters a la plaça, creant grans espais al seu front per tal de realçar-los fent-los participar de l’ activitat que es viu a la plaça.
4. L’ eliminació dels desnivells imperceptibles  al llarg de la plaça, creant una pavimentació continua que resol l’ evacuació d’ aigües mitjançant petites pendents dirigides a reixetes de recollida.
5. Nova vegetació integrada amb l’ existent mitjançat la triada d’ especies que resolguin les seves funcions i contribueixin a l’embelliment de les diferents zones.
6. Nova il·luminació integrada amb la nova proposta.

planol general0001fotoplaça copy

La definició geomètrica proposa dos espais clarament diferenciats envoltats per una gran superfície pavimentada amb formigó continu encintat amb peces de formigó prefabricat col·locades amb sentit longitudinal a la plaça.

El primer espai queda definit per una gran superfície de sauló paral·lela a la façana de l’ Ajuntament que uneix els dos quarters enfrontats.
La gran superfície de sauló
Les  superfícies de sauló són aptes per qualsevol tipus d’ús o esdeveniment sense manteniment.
Es caracteritza per una superfície lliure davant l’ Ajuntament i emmarcada pels grans pins existents, aquesta superfície és apta per la celebració del tradicional “Jaleo” davant l’ Ajuntament i per altres activitats que es vulguin organitzar durant la resta de l’ any.
El sauló es difuminarà a mida que s’ apropa al quarter Duc de Crillón mitjançant la combinació amb peces prefabricades de formigó ajudant a crear espais destinats als petits usuaris de la plaça els nens. On es col·loquen diferents jocs infantils sota una gran massa de nous arbres de fulla caduca,la Tipuana tipus.
El segon espai queda definit per una franja també longitudinal a la plaça que encapçala l’ entrada des del C/ Victori i que organitza diferents funcions que responen als edificis als quals recolza, amb diferents tractaments.

PLANTA PLAÇA copy

Es descriu:
 El fossar dels canons
Els canons del museu militar necessiten ocupar un lloc representatiu dins la plaça  es genera un espai acotat pot donar-lis una nova visió escultòrica integrada dins la plaça. Un espai semienfonsat on l’ usuari el podrà gaudir des d’ una nova perspectiva.

El tapis de gespa i paviment
Es proposa cobrir amb gespa una part de la superfície a urbanitzar. Aquesta base vegetal tapitzant ha de ser formada per espècies vegetals autòctones tapitzants de forma que siguin resistents a la climatologia i a les condicions d’ús de la urbanització.

El parterre de sauló
Aquesta superfície de sauló col·locada davant del club de jubilats proposa un espai per jugar a petanques.
La resta de la plaça es resol mitjançant pavimentació continua de formigó amb encintats de peces prefabricades, aquest pavimento organitza els espais destinats als bancs i a les terrasses de fusta que generen el nou quiosc i el futur hotel.

seccions

 La circul.lació per la plaça es preveu restrictiva prioritzant al vianant el plànol de proposta explica la nova circul.lació i la seva integració amb la resta de carrers així com la proposta de noves zones d’ aparcament.

CIRCULLACIONS copy

La vegetació
A banda dels tractaments superficials de gespes, es proposa la plantació d’espècies arbòries i arbustives. Especialment es planteja la nova plantació d’ arbres que conviuran amb els existents que es mantenen. Sota una idea global de plaça.

VEGETACIO copy

Les noves plantacions són:

  • La tipuana tipus, caracteritzada per unes flors grogues a l’ estiu i fulla caduca amb una forma estesa que crea grans extensions d’ ombra a l’ estiu. Es col·locarà estrictament a la zona de jocs infantils.
  • Jacarandes, juntament amb la tipuana són les notes de color de la plaça,caracteritzada per la seva flor blava, les jacarandes es col·loquen fent alineacions a la zona del quarter Duc de Crillón.
  • Alzines, als espais centrals de la plaça juntament amb les zones de bancs,fulla perenne i canviant al llarg de l’ any, creant bones ombres a l’ estiu.
  • Pollancres, populus nigra, creant barreres visuals a les zones d’ aparcament de cotxes.
  • Ametller, la singularitat mediterrània convivint amb les alzines.
  • Acer negundo, substituint les mèlies existents ( els seus fruits són suposadament tòxics) de l’ eix C/ Victori,són de fulla caduca i manté l’ eix visual de la continuació del vial cap al mar.

S’ ha de tenir en comte que tot projecte de jardineria ha de preveure el seu manteniment, les espècies seleccionades requereixen, com totes manteniment, però es te en comte la seva fàcil adaptació i integració amb el medi on es col·loquen.

PRIMAVERA copy

ESTIU copyTARDOR copy

HIVERN copy

MOBILIARI copy