services

eng

drafting of building projects
interior design projects for housing and commercial spaces
work management
records legalization
certificates of occupancy for 2nd job
energy efficiency certificates
demolition projects
writing activity projects
architecture consultancy:
· guidance on finding home or local
·buying decision
·reform or move?
· impending move
changes of furniture and ambience
· technical issues (moisture, cracks, improvement of climate behavior, …)
·

… and all those administrative procedures that require an architect
 
 
cat
redacció de projectes d’edificació
projectes d’interiorisme per habitatges i locals comercials
direccions d’obra
expedients de legalització
cèdules d’habitabilitat de 2a ocupació
certificats d’Eficiència Energètica
projectes d’enderroc
redacció de projectes d’activitats
consultoria d’arquitectura:
· reformes
· orientació per a la recerca de casa
· decisió de compra
· reformar o mudar-me?
· mudança imminent
·canvis de mobiliari i d’ambientació
· qüestions tècniques ( humitats, fisures, millora del comportament climàtic,…)
·

… i tots aquells tramits necessaris amb l’administració que requereixin un arquitecte
 
cast
redacción de proyectos de edificación
proyectos de interiorismo para viviendas y locales comerciales
direcciones de obra
expedientes de legalización
cédulas de habitabilidad de 2 ª ocupación
certificados de eficiencia energética
proyectos de derribo
redacción de proyectos de actividades
consultoría de arquitectura:
· reformas
· orientación pera la búsqueda de casa o local
· decisión de compra
· reformar o mudarme?
· mudanza inminente
· cambios de mobiliario y de ambientación
· cuestiones técnicas ( humedades, fisuras, mejora del comportamiento climático,…)
·

… y todos aquellos trámites necesarios con la administración que requieran un arquitecto