EMA15015 Interior, Residencial

Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres
Ubicació
Maó. Menorca
Any
2019
Superfície
316,90 m2
Constructor
Virfin Menorca SL
Imatges
Shot Menorca – Laura Tomàs
Col·laboradors
Manel Alzina, arquitecte tècnic