twenty-five bio-construction basic rules

eng
twenty-five bio-construction basic rules

building materials and soundproofing
1. Natural materials and unadulterated
2. Materials or pleasant-smelling toilets that do not emit toxic substances
3. Materials with low radioactivity
4. Acoustic and anti-vibration protection people-oriented

interior environment
5. Natural regulation of humidity inside using hygroscopic materials
6. Minimization and rapid dissipation of moisture from the new development
7. Balanced ratio of thermal insulation and heat accumulation
8. Optimal surface temperatures and ambient air
9. Good air quality thanks to a natural renewal
10. Radiant heat for heating
11. Minimal alteration of natural radiation environment
12. Absence of electromagnetic fields and radio waves expanding
13 . Reduction of the presence of fungi, bacteria , dust, and allergens

environment, energy and water
14. Minimizing energy consumption maximizing renewable energy
15. Building materials from , preferably in the region and they do not encourage abuse of scarce raw materials or hazardous
16. Prevention of environmental problems
17. Optimal quality of drinking water

interior design
18. Respect of dimensions, proportions and harmonious forms
19. Natural light conditions, lighting and colorful
20. Use of knowledge of physiology and ergonomics in the decoration and interior equipment

plot
21. Absence of natural and artificial disturbances solar
22. Homes away from sources of emissions and noise
23. Decentralized and flexible method of construction landscaped developments
24. Housing and residential environment , very concerning nature , worthy and compatible with family life
25. Absence of negative social consequences

 

cat
vint regles bàsiques de la bioconstrucció

materials de construcció i insonorització
1 . Materials naturals i no adulterats
2 . Materials inodors o d’olor agradable que no emetin substàncies tòxiques
3 . Materials de baixa radioactivitat
4 . Protecció acústica i antivibratòria orientada a les persones

ambient interior
5 . Regulació natural de la humitat atmosfèrica interior mitjançant l’ús de materials higroscòpics
6 . Minimització i dissipació ràpida de la humitat de l’obra nova
7 . Proporció equilibrada d’aïllament tèrmic i acumulació de calor
8 . Temperatures òptimes de les superfícies i de l’aire ambient
9 . Bona qualitat de l’aire ambient gràcies a una renovació natural
10 . Calor radiant per a la calefacció
11 . Alteració mínima de l’entorn de radiació natural
12 . Absència de camps electromagnètics i ones de ràdio en expansió
13 . Reducció de la presència de fongs , bacteris , pols i al lèrgens

medi ambient, energia i aigua
14 . Minimització del consum d’energia aprofitant al màxim fonts d’energia renovables
15 . Materials de construcció procedents , preferiblement , de la regió i que no afavoreixin l’explotació abusiva de matèries primeres escasses o perilloses
16 . Prevenció de problemes per al medi ambient
17 . Qualitat òptima possible de l’aigua potable

interiorisme
18 . Respecte de dimensions , proporcions i formes harmonioses
19 . Condicions naturals de llum , enllumenat i colorit
20 . Aprofitament dels coneixements de fisiologia i ergonomia en la decoració i l’equipament de l’espai  interior

solar
21. Absència de pertorbacions naturals i artificials al solar
22. Habitatges allunyats de fonts d’emissions contaminats i sorolls
23. Mètode de construcció descentralitzat i flexible en urbanitzacions enjardinades
24. Habitatge i entorn residencial, molt relacionats amb la naturalesa, dignes i compatibles amb la vida familiar
25. Absència de seqüeles socials negatives

cast
veinticinco reglas básicas de la bioconstrucción

materiales de construcción e insonorización
1. Materiales naturales y no adulterados
2. Materiales inodoros o de olor agradable que no emitan sustancias tóxicas
3. Materiales de baja radioactividad
4. Protección acústica y antivibratòria orientada a las personas
 
ambiente interior
5. Regulación natural de la humedad atmosférica interior mediante el uso de materiales higroscópicos
6. Minimización y disipación rápida de la humedad de la obra nueva
7. Proporción equilibrada de aislamiento térmico y acumulación de calor
8. Temperaturas óptimas de las superficies y del aire ambiente
9. Buena calidad del aire ambiente gracias a una renovación natural
10. Calor radiante para la calefacción
11. Alteración mínima del entorno de radiación natural
12. Ausencia de campos electromagnéticos y ondas de radio en expansión
13. Reducción de la presencia de hongos, bacterias, polvo y alérgenos

medio ambiente, energía y agua
14. Minimización del consumo de energía aprovechando al máximo fuentes de energía renovables
15. Materiales de construcción procedentes, preferiblemente, de la región y que no favorezcan la explotación abusiva de materias primas escasas o peligrosas
16. Prevención de problemas para el medio ambiente
17. Calidad óptima posible del agua potable 

interiorismo
18. Respeto de dimensiones, proporciones y formas armoniosas
19. Condiciones naturales de luz, alumbrado y colorido
20. Aprovechamiento de los conocimientos de fisiología y ergonomía en la decoración y el equipamiento del espacio interior

solar
21. Ausencia de perturbaciones naturales y artificiales en el solar
22. Viviendas alejadas de fuentes de emisiones contaminantes y ruidos
23. Método de construcción descentralizado y flexible en urbanizaciones ajardinadas
24. Vivienda y entorno residencial, muy relacionados con la naturaleza, dignos y compatibles con la vida familiar
25. Ausencia de secuelas sociales negativas